آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استول ، هیدرو کسی‌استون ، الکلپیروویک


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استول ، هیدرو کسی‌استون ، الکلپیروویک

واژه انگلیسی
Acetol

توضیحات
مایعی است بی‌رنگ بابوی مطبوع و نقطه جوش ۱۴۵ تا ۱۴۶ درجه سانتی‌گراد. در آب ، الکل و اتر محلول است و در اثر ماندن پولیمریزه می‌شود. در اثرافزودن متانول به آن پایداری می‌شود و خاصیت احیاکنندگی پیدا می‌کند. از اثر کلر و استون بر استات پتاسیم به دست می‌آید. CH۳COCH۲OH