آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
جذب

واژه انگلیسی
Absorption

توضیحات
۱. ‌عمل جذب مواد غذائی از لولهٔ گوارش؛ جذب یا عبور مواد غذائی هضم شده یا دیگر موادّ از طریق لولهٔ گوارش یا از بافت به داخل خون ، لنف و سلول‌ها. ۲. ‌مراحلی که توسط آنها آب جذب زمین یا خاک می‌شود. این مراحل عبارتنداز: آب جوّ ، جذب هیگروسکوپی ، خیس کردن ، فیلتر شدن ، جاری شدن بر اثرثقل به داخل سوراخ‌ها. ۳. ‌در رادیولوژی ، جذب انرژی.