آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انباشتگی شیردان ، یبوست شیردان


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
انباشتگی شیردان ، یبوست شیردان

واژه انگلیسی
Abomasal impaction

توضیحات
عدم عبور محتوی شیردان با سرعت طبیعی که منجر به تراکم غذا در آن می‌شود. یبوست شیردان بندرت اتقاق می‌افتد. علت ان احتمالآ مربوط می‌شود به بلع مواد خارجی؛ مثل ، گلوله‌های موئی و بافت‌های جفت.