آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارتفاع ناپیوسته


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
ارتفاع ناپیوسته

واژه انگلیسی
Discontinuous easement

توضیحات
ارتفاعی که اجراءِ‌‌‌‌‌ آن مستلزم انجام عملی از یکی از طرف‌ها باشد ، مانند حق راه.