آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چشم‌دوزی ناتوان‌ساز


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
چشم‌دوزی ناتوان‌ساز

واژه انگلیسی
Disability glare

توضیحات
چشم‌دوزی که عملکرد دیداری و رؤیت‌پذیری را کاهش می‌دهد و غالباً با ناراحتی همراه است.