آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چال‌زن الماسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
چال‌زن الماسی

واژه انگلیسی
Diamond drill

توضیحات
در کارهای حفاری اکتشافی ، نوعی دستگاه چال‌زن که متهٔ مغزه‌گیر آن الماس‌های سیاه دارد.