آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قطعات نامرغوب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
قطعات نامرغوب

واژه انگلیسی
Degrades

توضیحات
قطعات چوبی ، که در هنگام بازرسی مجدد ، مشخص شود کیفیتی پائین‌تر از درجه‌بندی اولیه دارند.