آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میلهٔ فشار


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
میلهٔ فشار

واژه انگلیسی
Crash bar

توضیحات
میلهٔ عرضی چفت خروج اضطراری؛ به‌عنوان اهرمی برای کاراندازی چفت خروج اضطراری به‌کار می‌رود.