آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مته‌خزینه


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مته‌خزینه

واژه انگلیسی
Countersink

توضیحات
سر مته‌ای برای سوراخ‌کاری که تیغهٔ بُرندۀ مخروطی دارد؛ به منظور ایجاد تونشستگی برای نشستن گُل‌پیچ ، به طوری‌که نسبت به سطح کار برجسته نباشد ، به‌کار می‌رود.