آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کورتینا


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
کورتینا

واژه انگلیسی
Cortina

توضیحات
در زبان اسپانیائی به معنای پرده در معماری اسپانیائی یا شاخه‌های آن ، سنگ‌چین پیشکرده‌ای درست در زیر بالکن یا آستانهٔ پنجره.