آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلومینیم موجدار


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آلومینیم موجدار

واژه انگلیسی
Corrugated aluminum

توضیحات
۱نگه کنید به corrugated metal. ۲ وقتی مشبک باشد ، در ساخت بعضی از سقف‌های آکوستیک ، به‌عنوان سیمان آزبستی موجدار ساخته می‌شود.