آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خاک‌ریزی خالص تصحیح‌شده


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
خاک‌ریزی خالص تصحیح‌شده

واژه انگلیسی
Corrected net fill

توضیحات
خاک‌ریزی خالصی که ، با توجه به کاهش حجم ناشی از تراکم ، تصحیح شده است.