آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ پیرو اصل شتاب


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نظریهٔ پیرو اصل شتاب

واژه انگلیسی
Accelerationist Theory

توضیحات
برپایهٔ این نظریه، منحنی فیلیپس فقط در کوتاه‌‌مدت مصداق پیدا می‌کند و در بلندمدت سیاست مالی تأثیری ندارد، زیرا بیکاری به میزان طبیعی است و آن را عوامل مالی در بازار کالا و کار معین می‌کند