آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ شتاب


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نظریهٔ شتاب

واژه انگلیسی
Acceleration Theory

توضیحات
بر این نظریه پنج محدودیت زیر وارد است: ۱. نظریه، در همه حال، فرض ظرفیت کامل را می‌نماید. این فرضیه در عمل نادرست است. ۲. این نظریه بدان سبب از اعتبار می‌افتد که فرض می‌کند سرمایه‌گذاری خالص می‌تواند به زیر صفر تنزل یابد و این امر ناممکن است. ۳. این الگو به پیش‌بینی و انتظارها به مثابهٔ عاملی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را زیاد یا کم کند به روشنی اشاره‌ای نمی‌کند. ۴. مهم‌ترین محدودیت این نظریه در اینجا است که گاه سرمایه‌گذاری مستلزم این امر است که سال‌ها ‌به طول انجامد و این جریان نادیده گرفته شده است. ۵. این نظریه میان مقدار محصول و ذخیرهٔ سرمایه، نسبت‌های ثابت فرض می‌کند و اگر سرمایه بتواند به جای یک نوبت به‌طور عادی سه نوبت در دورهٔ سرمایه، نسبت‌های ثابت فرض می‌کند و اگر سرمایه بتواند به جای یک نوبت به‌طور عادی سه نوبت در دورهٔ تقاضای سنگین کار کند این امر ممکن است الزاماً درست نباشد. ن.ک:Acceleration principle