آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصل شتاب


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
اصل شتاب

واژه انگلیسی
Acceleration Principle

توضیحات
نظریه‌ای است که به موجب آن مقدار خالص سرمایه‌گذاری کل به تغییر مورد انتظار ارتباط دارد. این جریان را می‌توانیم به صورت سادهٔ زیر بنویسیم: It = aΔyt - ۱ + b در تساوی بالا، a ضریب شتابنده، Δ به معنای تغییرات کوچک در y و Δyt - ۱ همانا تغییر در سطح بازدادهٔ (output) سال پیشین است. بدین سان، Δyt - ۱ نشان‌دهندهٔ تغییر مورد انتظار در بازداده و b سرمایه‌گذاری جایگزین است. توضیحی است که اقتصاددانان پیرو مکتب کینز داده‌اند و مدلل ساخته‌اند که چگونه افزایش یا کاهش در مخارج مصرفی می‌تواند موجب تغییرات در تشکیل سرمایهٔ جدید بشود. فرض می‌کنیم y تقاضا برای یک کالای سرمایه‌ای ناشی از x تقاضای کالاهای مصرفی باشد. هرگاه افزایش موقتی در تقاضای x پدید آید. این امر به y منتقل و موجب افزایش در مقدار تولید این کالای موردنیاز می‌شود. ولی اگر تقاضا برای x فقط در یک سال به سطح پیشین بازگردد، در آن صورت تولید y باید کم شود تا عرضهٔ آن به سطح قبلی تنزل یابد. ن.ک: Capiltal stock adjustment principle; Induced investment