آفتاب

واژه نامه های آفتاب

به دلیل بعدی ، با پی‌بردن از معلول به علت؛ براین قیاس


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
به دلیل بعدی ، با پی‌بردن از معلول به علت؛ براین قیاس

واژه انگلیسی
A Posteriori

توضیحات