آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استهلاک مالی سریع ، استهلاک زودرس؛ استهلاک شتابنده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
استهلاک مالی سریع ، استهلاک زودرس؛ استهلاک شتابنده

واژه انگلیسی
Accelerated Depreciation

توضیحات
روش استهلاک دارایی در مدتی کمتر از زمان مقرر. استهلاک بهای کارخانه یا ماشین جدید طی دوره‌ای کوتاه‌تر از عادی برای مقاصد مالیات بردرآمد ن.ک: Depreciation