آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خلاصه؛ مستخرجه ، صورت‌ها یا گزارش‌های مالی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
خلاصه؛ مستخرجه ، صورت‌ها یا گزارش‌های مالی

واژه انگلیسی
Abstracting

توضیحات
(در اصطلاح مالیه و حسابداری)