آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خلاصهٔ سند مالکیت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
خلاصهٔ سند مالکیت

واژه انگلیسی
Abstract of Title

توضیحات
تحلیل مختصر یک سند قانونی که حق مالکیت نسبت به یک مال یا دارایی خاص را ثابت می‌کند