آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ امساکی بهره؛ نظریهٔ بهره بر پایهٔ امساک


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نظریهٔ امساکی بهره؛ نظریهٔ بهره بر پایهٔ امساک

واژه انگلیسی
Abstinence Theory of Interest

توضیحات
توضیح بهره به مثابهٔ قیمتی که وام‌گیرنده به وام‌دهنده می‌پردازد، زیرا وام‌دهنده در مصرف قسمتی از درآمد جاری خود امساک می‌کند. ‌