آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یک کاسه کردن ، جذب کردن


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
یک کاسه کردن ، جذب کردن

واژه انگلیسی
Absorb

توضیحات
الف- انتقال هزینه‌ها یا اقلام متشکله یکی از حسابها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌به یکی از حسابها‌‌‌‌‌ی دیگر. ب- برقراری نرخ یا بهای ثابت برای بازیافت هزینه‌‌های انجام شده پ- تسهیم نسبی براساس معین به‌منظور سرشکن کردن مخارجی که در یک یا چند حساب ثبت شده‌اند میان یک یا چند حساب دیگر