آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اِیکِر


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اِیکِر

واژه انگلیسی
Acre

توضیحات
واحد اندازه‌گیری مساحت زمین ، برابر با ۴۳۵۶۰ فوت مربع ، با ۴۰۴۶/۸۵ متر مربع ، یک میل مربع (۲/۵۹ کیلومتر مربع) برابر ۶۴۰ اِیکِر است.