آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لولهٔ چدنی ضد اسید


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
لولهٔ چدنی ضد اسید

واژه انگلیسی
Acid-resistance cast-iron pipe

توضیحات
نوعی لولهٔ چدنی ضد اسید که بین ۱۴/۲۵% و ۱۵% سیلسیم و مقدار اندکی منگنز ، گوگرد و کربن دارد ، با همان ابعاد لولهٔ چدنی ساخته می‌شود.