آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پلهٔ اضطراری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
پلهٔ اضطراری

واژه انگلیسی
Access stair

توضیحات
پلکانی که از یک طبقه به طبقه دیگر ساختمان کشیده می‌شود و معمولاً به‌عنوان پلهٔ خروج از آن استفاده نمی‌کنند. هم چنین نگاه کنید به exterior stair