آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مسیر دسترسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مسیر دسترسی

واژه انگلیسی
Accessible route

توضیحات
مسیر پیوسته و بدون مانعی که همهٔ فضاها و اتاق‌های قابل دسترس یک ساختمان را به هم مرتبط کند و همهٔ کسانی که معلولیت جسمی دارند ، بتواند از آن عبور کنند.