آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خروجی قابل دسترس


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
خروجی قابل دسترس

واژه انگلیسی
Accessible means of egress

توضیحات
مسیری که شخصی که با ناتوانی حرکتی می‌تواند آن را طی کند تا به معبر عمومی برسد.