آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دریچهٔ دسترسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
دریچهٔ دسترسی

واژه انگلیسی
Access door

توضیحات
دری ، معمولاً کوچک ، که راه رسیدن به داخل داکت ، سقف ، پشت دیوار ، دستگاه‌های بزرگ مکانیکی و مانند آنهاست ، برای بازرسی تجهیزات یا سرویس‌های تعبیه شده در این محل‌ها به‌کار می‌رود.