آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هوازدگی تسریع شده


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
هوازدگی تسریع شده

واژه انگلیسی
Accelerated weathering

توضیحات
روش آزمون آزمایشگاهی برای تعیین مقاومت رنگ ، یا سطح نمایان دیگرٍ ، در برابر هوازدگی در مدت زمانی نسبتاً کوتاه.