آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون تسریع‌شدهٔ دوام


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آزمون تسریع‌شدهٔ دوام

واژه انگلیسی
Accelerated life test

توضیحات
آزمونی که در آن یک یا چند پارامتر (مثلا دما) را تا بیش از مقدار نامی یا معمول آن افزایش یا کاهش می‌دهند تا تنزل کیفی حاصل را در مدت زمانی معقول تعیین کنند.