آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اتصال فارسی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اتصال فارسی

واژه انگلیسی
Abutting joint

توضیحات
اتصال بین دو قطعه چوب ، که در آن جهت تارهای یک قطعه ، با تارهای قطعهٔ دیگر زاویه‌ای (معمولاً ۹۰درجه) تشکیل می‌دهد.