آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آهنگ جذب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
آهنگ جذب

واژه انگلیسی
Absorption rate, initial rate of absorption

توضیحات
وزن آب جذب شده ، وقتی آجر را به مدت یک دقیقه ، تا نیمه در آب غوطه‌ور کنند؛ معمولاً برحسب گرم دقیقه ، یا اونس بر دقیقه بیان می‌شود.