آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم جذب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
سیستم جذب

واژه انگلیسی
Absorption filed,disposal field

توضیحات
مجموعه‌ای از کانال‌های حاوی سنگدانه درشت که یک شبکهٔ لوله‌کشی در آن تعبیه شده است و از طریق آن پساب مخزن فاضلاب می‌تواند در خاک محوطه نفوذ کند.