آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
جذب

واژه انگلیسی
Absorption

توضیحات
۱. فرآیندی که از طریق آن مایع یا مخلوطی از گازها و مایع به داخل حفره‌های نفوذ‌پذیر مادهٔ جامد متخلخل کشیده‌ می‌شود و آنها را پر می‌کند ، این فرایند معمولاً با تغییر فیزیکی ، تغییر شیمیایی یا هر دونوع تغییر ماده همراه است.۲. افزایش وزن جسم جامد متخلخل در نتیجهٔ نفوذ مایع به داخل حفره‌های نفوذ‌پذیر آن. ۳. افزایش وزن آجر یا کاشی وقتی که به مدت معین در آب سرد یا آب جوش غوطه‌ور شود. ۴. فرآیند تبدیل انرژی تابشی تابیده بر سطح ، به سایر صورت‌های انر‌ژی. ۵. نگاه کنید به sound absorption.