آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چاه جذبی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
چاه جذبی

واژه انگلیسی
Absorbing well,dry well,waste well

توضیحات
چاهی برای زه‌کشی آب‌های سطحی و هدایت آنها به زیر زمین ، تا در آنجا جذب شوند.