آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب‌کن


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
جذب‌کن

واژه انگلیسی
Absorber۱

توضیحات
۱. دستگاهی که حاوی مایعی باری جذب بخار مبٌرد یا هر بخار دیگر است.۲. بخشی از کلکتور خورشیدی که کارکرد اصلی آن جذب انرژی تابشی خورشید است.