آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رطوبت جذبی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
رطوبت جذبی

واژه انگلیسی
Absorbed moisture

توضیحات
رطوبتی که از طریق جذب وار مصالح جامد می‌شود و ویژگی‌های فیزیکی آن ، با ویژگی‌های فیزیکی آب معمولی در همان دما و همان فشار ، تفاوت چشمگیری ندارد.