آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حجم مطلق


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
حجم مطلق

واژه انگلیسی
Absolute volume

توضیحات
۱. در مصالح دانه‌ای ، حجم کل ذرات ، شامل حجم حفره‌های باز و حفره‌های بسته ، بدون در نظر گرفتن فضای خالی بین ذرات.۲. در سیالات ، حجمی که سیال اشغال می‌کند. ۳. حجم جابه‌جایی هریک از سازنده‌های بتن یا ملاط.