آفتاب

واژه نامه های آفتاب

محور طول


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
محور طول

واژه انگلیسی
Abscissa

توضیحات
در دستگاه مختصات دکارتی مسطح ، مختص افقی هر نقطه در هر صفحه ، مختصx حاصل از اندازه‌گیری فاصلهٔ نقطهٔ مورد نظر تا محور y روی خطی موازی با محور x.