آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ضریب مقاومت سایشی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
ضریب مقاومت سایشی

واژه انگلیسی
Abrasion resistance index

توضیحات
معیار مقاومت سایشی لاستیک وُلکانیده یا لاستیک مصنوعی ، نسبت به مقاومت سایشی لاستیک استاندارد در شرایط معین.