آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مقاومت سایشی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مقاومت سایشی

واژه انگلیسی
Abrasion resistance

توضیحات
توانایی سطح برای مقاومت در برابر ساییده شدن یا توانایی آن برای حفظ وضعیت اولیهٔ خود ، وقتی شیء دیگری به آن مالیده شود.