آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قانون آبرام


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
قانون آبرام

واژه انگلیسی
Abram's law

توضیحات
قانونی که در مورد مصالح بتنی و شرایط آزمون مفروض صادق است: در مخلوطی با قوام کارپذیر‌ ، ‌ مقاومت بتن حاصل از این مخلوط ، تابع نسبت مقدار آب به مقدار سیمان است.