آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حجم خالص ساختمان


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
حجم خالص ساختمان

واژه انگلیسی
Above-grade building volume

توضیحات
حجم ساختمان (بر حسب فوت مکعب یا متر مکعب) که از تراز میانگین زمین تا تراز میانگین بام ، و از پشت تا پشت دیوارهای خارجی اندازه‌گیری می‌شود ، اما دالان‌های ارتباطی ، ورودی‌های سرپوشیده یا تراس‌ها در آن منظور نمی‌شوند.