آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیب‌سنج دستی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
شیب‌سنج دستی

واژه انگلیسی
Abney level

توضیحات
نوعی تراز دستی که برای اندازه‌گیری زوایای عمودی به‌کار می‌رود از یک تلسکوپ کوچک ، یک لولهٔ حباب و یک کمان عمودی مدرج تشکیل می‌شود.