آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بلوک آ


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
بلوک آ

واژه انگلیسی
A block

توضیحات
بلوک بنایی بتنی توخالی ، که یک سر آن بسته و سر دیگر آن باز است و در وسط تیغه‌ای دارد ، به‌طوری که وقتی بلوک برای چیدن دیوار به‌کار می‌رود ، دو حفره تشکیل می‌دهد.