آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دنبالهٔ بام


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
دنبالهٔ بام

واژه انگلیسی
Abat-vent۳

توضیحات
در معماری بومی فرانسوی نیواُرلئان ، ادامهٔ بام که تا روی پیاده‌رو کشیده می‌شود.