آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرستونی ، تاوهٔ سرستون


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
سرستونی ، تاوهٔ سرستون

واژه انگلیسی
Abacus

توضیحات
بالاترین قسمت سرستون ، غالباً به صورت تاوه‌ای ساده و مربعی است ، اما گاهی آن را ابزار می‌زنند یا به شیوه‌ای دیگر تزئین می‌کنند.