آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مهرهٔ موزائیک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مهرهٔ موزائیک

واژه انگلیسی
Abacisus۱

توضیحات
قطعه کوچک چارگوش از شیشه ، سنگ و مانند آن به صورتی که در کارهای موزائیک به کار می‌رود. مترادف است با abaculus.