آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یارد


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
یارد

واژه انگلیسی
Yard- yd

توضیحات
۱. یک مقیاس اندازه‌گیری طول برابر با سه فوت یا ۳۶ اینچ یا ۰/۹۱۴۴ متر. ۲. ناحیه‌ای در خارج از ساختمان خانه که معمولاً کف بتنی یا سنگفرش دارد و با دیوار احاطه شده باشد. ۳. ناحیه‌ای از یک زمین که به منظور خاصی اختصاص داده شده باشد.