آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زایلان ، گزیلان ، سلولوزان


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
زایلان ، گزیلان ، سلولوزان

واژه انگلیسی
Xylan

توضیحات
چندقندی پیچیده‌ای است که در گیاهان با سلولز همراه بوده و رنگ آن زرد است.