آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برائت ذمه ، بجا آوردن یک الزام؛ پرداختن یک قرض؛ خود را از دینی آزاد کردن


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
برائت ذمه ، بجا آوردن یک الزام؛ پرداختن یک قرض؛ خود را از دینی آزاد کردن

واژه انگلیسی
Absolve Oneself From Further Liability

توضیحات